บริษัทประกัน
    ประกันคุ้มภัย
    ทิพย์ประกันภัย
    วิริยะประกันภัย
    ไทยประกันภัย
    เอไอจีประกันภัย
    เทเวศประกันภัย
    ไทยศรีประกันภัย
    แอกซ่าประกันภัย
    มิตรแท้ประกันภัย
    คิงไว ประกันภัย
    นำสินประกันภัย
    นวกิจประกันภัย
    เอเชียประกันภัย
    อาคเนย์ประกันภัย
    เอฟพีจี ประกันภัย
    กรุงเทพประกันภัย
    ซมโปะ ประกันภัย
    สินมั่นคงประกันภัย
    แอลเอ็มจีประกันภัย
    เมืองไทยประกันภัย
    ธนะชาต ประกันภัย
    สินทรัพย์ประกันภัย
    เจนเนอราลี่ประกันภัย
    เอ็มเอสไอจีประกันภัย
    ไทยไพบูลย์ประกันภัย
    เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
    โตเกียวมารีนประกันภัย
    ซับบ์ สามัคคี ประกันภัย
    กรุงไทยพานิชประกันภัย
    ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
    อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
    แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ
    ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
    ประกันชีวิต
    ประกันแบบตลอดชีพ
    ประกันชีวิตแบบบำนาญ
    ประกันแบบสะสมทรัพย์
    ประกันแบบกำหนดระยะเวลา
    ประกันอุบัติเหตุ
    ประกันสุขภาพ
    ประกันโรคมะเร็ง
    ไมโครอินชัวรันส์
    ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
    ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ
    ประกันเดินทาง
    ประกันเดินทางในต่างประเทศ
    ประกันเดินทางในประเทศ
    ประกันเดินทางรายปี
    ประกันเดินทางสำหรับนักศึกษา
    ประกันเดินทางสำหรับทัวร์
    ประกันภัยดำน้ำลึก
    ประกันเดินทางสำหรับขอวีซ่า
    ประกันภัยความรับผิด
    ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
    ความรับผิดวิชาชีพแพทย์
    ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
    ความรับผิดวิชาชีพสปา
    ความรับผิดวิชาชีพบัญชี
    ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
    ความรับผิดของผู้บริหาร
    ความรับผิดวิชาชีพอื่นๆ
    ประกันภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยที่อยู่อาศัย
    ประกันภัยร้านค้า
    ประกันการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยคอนโดยมิเนียม
    ประกันภัยโรงงาน
    ประกันก่อสร้าง
    ประกันกลุ่มนักเรียน
    ประกันภัยรถยนต์
      พ.ร.บ.
      ประเภท 1
      ประเภท 2
      ประเภท 3
      ประเภท 2+
      ประเภท 3+
To Be Career With Us
Download
Training Free
To Be Agent  Insurance
MSIG Travel Easy
ประกันภัยโดรน
คั่น
ประกันอุบัติเหตุสมาชิกขายตรง
คั่น
Thai Sumsung Life
คั่น
Webboard
คั่น
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 16
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 962
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 4,024,838
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
20 พฤษภาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
    ซับบ์ สามัคคี ประกันภัย
ประกันภัยวิศวกรรม
จำนวนผู้เข้าชม 3413 คน
 
การประกันภัยทุกชนิดสำหรับงานติดตั้งเครื่องจักร (Erection’s All Risk Insurance)
  เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิดสำหรับงานการติดตั้งเครื่องจักร และความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อ
บุคคลภายนอก
กรณีบาดเจ็บต่อร่างกายและทรัพย์สิน เสียหายเนื่องจากการทำงาน ติดตั้งเครื่องจักรผู้เอาประกันภัย ได้แก่
 
     ผู้ว่าจ้าง หรือ เจ้าของโครงการที่จัดซื้อ เครื่องจักรเมื่อนำมาติดตั้ง
     ผู้ผลิต หรือ ผู้จัดจำหน่าย เครื่องจักร และเป็นผู้ติดตั้งเครื่องจักร
  
   ผู้รับเหมา เพื่อดำเนินการติดตั้งเครื่องจักร
   
การประกันภัยความเสียหายทุกชนิดของผู้รับเหมาก่อสร้าง (Contractor’s All Risks Insurance)
  ป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายทุกชนิดที่เกิดขึ้นกับงานก่อสร้าง เช่น ไฟไหม้ ระเบิด ภัยธรรมชาติและภัยอุบัติเหตุอื่นๆในระหว่างการก่อ
สร้าง
โดยขยายความคุ้มครองรวมถึงความรับผิดชอบ ตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกที่ได้รับอุบัติเหตุ หรือความเสียหาย เนื่องจากการปฏิบัติงานก่อสร้างนั้น
   
การประกันภัยเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง (Contract Plant and Machinery Insurance)
   เป็นการประกันภัยเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น Tower Crane, Crawler Crane, รถตัก รถขุด และ รถยกต่างๆโดยให้ความคุ้มครองต่อการสูญเสียหรือเสีย
หายอันเกิดขึ้นโดยฉับพลันและไม่อาจคาดการณ์ ได้ล่วงหน้า ต่อเครื่องจักรที่เอาประกันภัยไว้ อันเนื่องมาจากสาเหตุภาย นอกเช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า การล้ม
การพลิกคว่ำลมพายุ อุบัติเหตุภายนอกที่ไม่ได้ระบุุ ยกเว้นไว้ในกรมธรรม์
 
   
ารประกันภัยสำหรับเครื่องจักรอิเล็กโทรนิกส์ (Electronic Equipment Insurance)
  เป็นการให้การคุ้มครองทรัพย์สินที่เอาประกันภัยในระหว่างการใช้งาน หรือในระหว่างถอดออกเพื่อทำความ สะอาดยกเครื่องหรืออยู่ใน
ระหว่างเคลื่อนย้ายภายในสถานที่เอาประกันภัย หรือ ในระหว่างประกอบเข้าที่ หลังสิ้นสุดกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตามความ

คุ้มครองนี้จะให้ต่อเมื่อการทดลองเครื่องประสบผล สำเร็จแล้วเท่านั้น โดยแบ่งความคุ้มครองเป็น 3 หมวด คือ
    - ความสูญเสียหรือเสียหายต่อตัวเครื่องอุปกรณ์ 
  - ความสูญเสียหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ที่ใช้เก็บบันทึกข้อมูล และข้อมูลฃ
  - ค่าใช้จ่ายการทำงานที่เพิ่มขึ้น
   
การประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำ และถังอัดความดัน(Boiler Insurance)
  เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดกับหม้อกำเนิดไอน้ำหรือถังอัดความดันอันเนื่องจาก การระเบิดการฟุบแบนจากแรงอัดภายใน
หรือแรงดันภายนอกโดยความคุ้มครองนี้ขยายรวมถึงความรับผิด ตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ซึ่งได้รับความเสียหายหรืออันตรายเนื่องจากการระเบิด
ของหม้อกำเนิดไอน้ำ ที่ทำประกันภัยไว้
   
การประกันภัยเครื่องจักรชำรุดเสียหาย(Machinery Breakdown Insurance)
  เป็นการคุ้มครองการสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดขึ้นโดยฉับพลันและไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ต่อเครื่อง จักรที่ตั้งในสถานที่เอาประกันอันเนื่องมาจาก
การหล่อและการใช้วัสดุที่มีคุณภาพไม่สมบูรณ์ความผิดพลาด หรือ ความบกพร่องในการออกแบบ ความบกพร่องจากโรงงานซ่อม หรือจากการติดตั้ง
ด้านการฝีมือ การขาดความชำนาญ หรือเนื่องมาจากเหตุแห่งความสะเพร่าการกลั่นแกล้งการขาดน้ำในหม้อน้ำ การระเบิด ในทางฟิสิกส์ การแยกจากกัน
ด้วยกำลังเหวี่ยงจากศูนย์ถ่วงไฟฟ้าลัดวงจร พายุ
   
การประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risk Insurance)
  เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดกับทรัพย์สินที่เอาประกัน เนื่องจาก อุบัติเหตุใดๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นกรมธรรม์
   
การประกันความเสียหายต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Interruption Insurance)
  เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายที่มีต่อธุรกิจ อันเนื่องมาจาก ทรัพย์สิน ที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สิน
ได้รับ  ความเสียหาย เป็นผลให้ธุรกิจ หยุดชะงัก โดยจะมีการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามระยะเวลาที่เสียหายไปจริง
 
 
ซับบ์ สามัคคี ประกันภัย
- ประกันภัย Driver Safe
- ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางในประเทศ (บุคคล-กลุ่ม) Travel-Domestic and Inbound
- ประกันภัยรถยนต์
- ประกันภัยทรัพย์สินสำหรับบ้านอยู่อาศัย แผน Home Shield Lite
- ประกันเดินทางคุ้มครองในต่างประเทศ
- ประกันภัยการเดินทางกลุ่มรายปีสำหรับธุรกิจนำเที่ยว (TA มักคุเทศก์)
- ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA My Plus
- ประกันภัยรถยนต์
- ประกันภัยเบ็ตเตล็ดอื่นๆ
- ประกันสุขภาพส่วนบุคคล Health Sure Sure
ดูทั้งหมด

สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *

Engine by MAKEWEBEASY