บริษัทประกัน
    ประกันคุ้มภัย
    ทิพย์ประกันภัย
    วิริยะประกันภัย
    ไทยประกันภัย
    เจพี ประกันภัย
    เอไอจีประกันภัย
    ไอโออิ ประกันภัย
    เทเวศประกันภัย
    ไทยศรีประกันภัย
    แอกซ่าประกันภัย
    มิตรแท้ประกันภัย
    คิงไว ประกันภัย
    นำสินประกันภัย
    นวกิจประกันภัย
    เอเชียประกันภัย
    อาคเนย์ประกันภัย
    เอฟพีจี ประกันภัย
    กรุงเทพประกันภัย
    ซมโปะ ประกันภัย
    สินมั่นคงประกันภัย
    แอลเอ็มจีประกันภัย
    เมืองไทยประกันภัย
    ธนะชาต ประกันภัย
    สินทรัพย์ประกันภัย
    เจนเนอราลี่ประกันภัย
    เอ็มเอสไอจีประกันภัย
    ไทยวิวัฒน์ ประกันภัย
    ไทยไพบูลย์ประกันภัย
    เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
    โตเกียวมารีนประกันภัย
    ซับบ์ สามัคคี ประกันภัย
    กรุงไทยพานิชประกันภัย
    ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
    อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
    แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ
    ประกันชีวิต
    ประกันแบบตลอดชีพ
    ประกันชีวิตแบบบำนาญ
    ประกันแบบสะสมทรัพย์
    ประกันแบบกำหนดระยะเวลา
    ประกันอุบัติเหตุ
    ประกันสุขภาพ
    ประกันโรคมะเร็ง
    ไมโครอินชัวรันส์
    ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
    ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ
    ประกันเดินทาง
    ประกันเดินทางในต่างประเทศ
    ประกันเดินทางในประเทศ
    ประกันเดินทางรายปี
    ประกันเดินทางสำหรับนักศึกษา
    ประกันเดินทางสำหรับทัวร์
    ประกันภัยดำน้ำลึก
    ประกันเดินทางสำหรับขอวีซ่า
    ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
    ประกันภัยความรับผิด
    ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
    ความรับผิดวิชาชีพแพทย์
    ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
    ความรับผิดวิชาชีพสปา
    ความรับผิดวิชาชีพบัญชี
    ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
    ความรับผิดของผู้บริหาร
    ความรับผิดวิชาชีพอื่นๆ
    ประกันภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยที่อยู่อาศัย
    ประกันภัยร้านค้า
    ประกันการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยคอนโดยมิเนียม
    ประกันภัยโรงงาน
    ประกันก่อสร้าง
    ประกันกลุ่มนักเรียน
    ประกันภัยรถยนต์
      พ.ร.บ.
      ประเภท 1
      ประเภท 2
      ประเภท 3
      ประเภท 2+
      ประเภท 3+
      ประกันภัย รถตู้
      ประกันภัย รถ Taxi
      ประกันภัย รถจักรยานยนต์
      ประกันภัย รถหัวลากหางพ่วง
      ประกันภัย รถขนวัตถุอัตราย
To Be Career With Us
Download
Training Free
To Be Agent  Insurance
MSIG Travel Easy
ประกันภัยโดรน
คั่น
ประกันอุบัติเหตุสมาชิกขายตรง
คั่น
Thai Sumsung Life
คั่น
Webboard
คั่น
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 23
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 2,694
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 4,171,853
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
22 กรกฎาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  31       
             
    ซับบ์ สามัคคี ประกันภัย
ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางในประเทศ (บุคคล-กลุ่ม) Travel-Domestic and Inbound
จำนวนผู้เข้าชม 1117 คน
 
แผนประกันภัย :  ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางในประเทศ(บคุคล-กลมุ่) สำหรับลูกค้าทั่วไป 
ระยะเวลาคุ้มครอง :  1-60 วัน 
   
  CHUBB - ใบคำขอประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางภายในประเทศ (TA) 
: Chubb - รายละเอียดความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางภายในประเทศ (TA) 
 

ผลประโยชน์และเบี้ยประกันภัย

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

แผน 5

แผน 6

แผน 7

สูญเสียชีวิตและสูญเสียอวัยวะ,ทุพพลภาพ (อบ.1)  100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 700,000 1,000,000
ค่ารักษาพยาบาล(เนื่องจากอบุัติเหต)ุ  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
เบี้ยประกันภัยต่อวัน 10 14 20 25 31 42 59
* ค่าเบี้ยประกันภัย/คน ยังไม่รวมอากรสแตมป์ 0.4% 
 
คุณสมบัติผู้สมัคร/ เงื่อนไขการรับประกันภัย
 
1. อายุ 1-75 ปี (อายุ 60-75 ปี รับประกันภัยสูงสุดไมเ่กิน  500,000 บาท/แผน 5) (อายุเศษเดือนมากกวา่ 6 เดือนใหป้ัดเป็น 1 ปี) 
2.  มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ไม่มีโรคประจำตัวและไม่เป็นโรคร้ายแรงเช่น เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน 
  โรคความดันโลหิต โรคมะเร็ง โรคเอดส์ โรคทางสมอง โรคตับ/ไต โรคไขข้อกระดูก เนื้องอก เป็นต้น 
3. กรณีชาวต่างชาติต้องมีสำเนาหนังสือเดินทาง(Passport)/ใบอนุญาตทำงานตามกฎหมาย (Work permit) 
4. เบี้ประกันภัยขั้นต่ำ (ไม่รวมอากรแสตมป์) สำหรับการออกกรมธรรม์แต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่า 300 บาท ต่อกรมธรรม์ 
5. สถานที่การเดินทาง ภายในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น
6. ระยะเวลาเอาประกันภัยการเดินทางแต่ละครั้งของผู้ได้รับความคุ้มครองจะเริ่มต้นและสิ้นสุดภายในระยะเวลาเอาประกันภัย           
  ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กรณีดังนี้ 6
     6.1  กรณีเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ (Domestic) ความคุ้มครองจะเริ่มตั้งแต่ผู้ได้ร้ับความคุ้มครองเดินทางออก 
           จากที่อยู่อาศัยเพื่อเดินทางนั้น และ ดำเนินต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งผู้ได้รับความคุ้มครองเดินทางกลับถึงที่อยู่อาศัย
           หรือวันที่ และเวลา (24.00 น.) ตามที่ระบุไุว้บนหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
      6.2 กรณีผู้ได้รับความคุ้มครองเป็นบุคคลทเี่ดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย (Inbound) ความคุ้มครองให้เริ่มต้นแแต่งแต่
           ผู้ได้ร้ับความคุ้มครองเดินทางถึงประเทศไทย หรือตามวันเวลาที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย และดำเนินต่อเนื่องไป 
           จนกระทั่งผู้ได้รับความคุ้มครองเดินทางออกจากประเทศไทย หรือวันที่ และเวลา (24.00 น.) ตามทรี่ะบุไว้บนหน้า
           ตารางกรมธรรม์ประกันภัย 
 
เอกสารการสมัคร
 
1.  ใบคำขอเอาประกันภัย 
2.  รายบคุคล : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รายกลมุ่ : แนบ File รายชื่อที่ระบุชื่อสกุล-วันเดือนปีเกิดหมายเลขบัตรประชาชน) 
3. กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นชาวต่างชาติ ใช้สำเนาใบอนุญาติทำงาน (Work permit) / สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) 
 
ซับบ์ สามัคคี ประกันภัย
- ประกันรถยนต์ปรเภท 1 Chubb SUV
- ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางในต่างประเทศ
- ประกันภัย Driver Safe
- ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางในประเทศ (บุคคล-กลุ่ม) Travel-Domestic and Inbound
- ประกันภัยรถยนต์
- ประกันภัยทรัพย์สินสำหรับบ้านอยู่อาศัย แผน Home Shield Lite
- ประกันเดินทางคุ้มครองในต่างประเทศ
- ประกันภัยการเดินทางกลุ่มรายปีสำหรับธุรกิจนำเที่ยว (TA มักคุเทศก์)
- ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA My Plus
- ประกันภัยรถยนต์
ดูทั้งหมด

สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *

Engine by MAKEWEBEASY