บริษัทประกัน
    ประกันคุ้มภัย
    ทิพย์ประกันภัย
    วิริยะประกันภัย
    ไทยประกันภัย
    เจพี ประกันภัย
    เอไอจีประกันภัย
    ไอโออิ ประกันภัย
    เทเวศประกันภัย
    ไทยศรีประกันภัย
    แอกซ่าประกันภัย
    มิตรแท้ประกันภัย
    คิงไว ประกันภัย
    นำสินประกันภัย
    นวกิจประกันภัย
    เอเชียประกันภัย
    อาคเนย์ประกันภัย
    เอฟพีจี ประกันภัย
    กรุงเทพประกันภัย
    ซมโปะ ประกันภัย
    สินมั่นคงประกันภัย
    แอลเอ็มจีประกันภัย
    เมืองไทยประกันภัย
    ธนะชาต ประกันภัย
    สินทรัพย์ประกันภัย
    เจนเนอราลี่ประกันภัย
    เอ็มเอสไอจีประกันภัย
    ไทยวิวัฒน์ ประกันภัย
    ไทยไพบูลย์ประกันภัย
    เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
    โตเกียวมารีนประกันภัย
    ซับบ์ สามัคคี ประกันภัย
    กรุงไทยพานิชประกันภัย
    ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
    อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
    แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ
    ประกันชีวิต
    ประกันแบบตลอดชีพ
    ประกันชีวิตแบบบำนาญ
    ประกันแบบสะสมทรัพย์
    ประกันแบบกำหนดระยะเวลา
    ประกันอุบัติเหตุ
    ประกันสุขภาพ
    ประกันโรคมะเร็ง
    ไมโครอินชัวรันส์
    ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
    ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ
    ประกันเดินทาง
    ประกันเดินทางในต่างประเทศ
    ประกันเดินทางในประเทศ
    ประกันเดินทางรายปี
    ประกันเดินทางสำหรับนักศึกษา
    ประกันเดินทางสำหรับทัวร์
    ประกันภัยดำน้ำลึก
    ประกันเดินทางสำหรับขอวีซ่า
    ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
    ประกันภัยความรับผิด
    ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
    ความรับผิดวิชาชีพแพทย์
    ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
    ความรับผิดวิชาชีพสปา
    ความรับผิดวิชาชีพบัญชี
    ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
    ความรับผิดของผู้บริหาร
    ความรับผิดวิชาชีพอื่นๆ
    ประกันภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยที่อยู่อาศัย
    ประกันภัยร้านค้า
    ประกันการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยคอนโดยมิเนียม
    ประกันภัยโรงงาน
    ประกันก่อสร้าง
    ประกันกลุ่มนักเรียน
    ประกันภัยรถยนต์
      พ.ร.บ.
      ประเภท 1
      ประเภท 2
      ประเภท 3
      ประเภท 2+
      ประเภท 3+
      ประกันภัย รถตู้
      ประกันภัย รถ Taxi
      ประกันภัย รถจักรยานยนต์
      ประกันภัย รถหัวลากหางพ่วง
      ประกันภัย รถขนวัตถุอัตราย
To Be Career With Us
Download
Training Free
To Be Agent  Insurance
MSIG Travel Easy
ประกันภัยโดรน
คั่น
ประกันอุบัติเหตุสมาชิกขายตรง
คั่น
Thai Sumsung Life
คั่น
Webboard
คั่น
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 20
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 2,644
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 4,171,803
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
22 กรกฎาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  31       
             
    ซับบ์ สามัคคี ประกันภัย
ประกันภัยเบ็ตเตล็ดอื่นๆ
จำนวนผู้เข้าชม 3371 คน
 ประกันภัยเบ็ตเตล็ดอื่นๆ
 
การประกันภัยโจรกรรม (Burglary Insurance)
    เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเนื่องจากการถูกโจรกรรม โดยปรากฏ
  ร่องรอย
งัดแงะต่อสถานที่เอาประกันภัย หรือรวมถึงการถูกชิงทรัพย์หรือการ ปล้นทรัพย์ ซึ่งขึ้นกับการเลือกซื้อความคุ้มครอง
   
การประกันภัยเงิน (Money Insurance)
    เป็นการประกันภัยที่คุ้มครองความสูญเสียของเงินที่เกิดจากการถูกชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ไฟไหม้ ความเสียหายที่เกิดต่อตัวอาคาร
  หรือตู้นิรภัยและทรัพย์สินอื่นๆ จากการกระทำดังกล่าว
   
การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Liability Insurance)
    เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครอง ความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย ต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่มิได้
  เป็นลูกจ้างหรือบุคคลภายในครอบครัวของผู้เอาประกันภัย อันเกิดขึ้น เนื่องจาก การละเมิด 
หรือประมาทเลินเล่อของผู้เอาประกันภัย
   
การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ (Golfer’s Indemnity Insurance)
    เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นต่ออุปกรณ์กอล์ฟ รวมถึงการรับผิดต่อบุคคลภายนอกตามกฎหมาย
  และอุบัติเหตุซึ่งเป็นผลให้ผู้เอาประกันภัยสูญเสียชีวิต หรืออวัยวะหรือ ทุพพลภาพเนื่องจากการเล่นกอล์ฟ หรือการฝึกซ้อมอยู่ในสนามกอล์ฟ
  หรือสนามฝึกหัดที่อยู่ในประเทศไทย
   
การประกันภัยป้ายโฆษณา (Neon Sign Insurance)
     เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อแผ่นป้าย หรือไฟนีออนโฆษณาเนื่องจากไฟ ไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ลักทรัพย์
  ซึ่งความคุ้มครองนี้อาจขยายรวมถึงความรับผิดต่อบุคคลภายนอกด้วยก็ได้
   
การประกันภัยสำหรับกระจก (Plate Glass Insurance)
    เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อกระจก เช่น กระจกประตู กระจกสำนักงาน หน้าต่าง ห้องโชว์ ฯลฯ
  ที่มีสาเหตุเนื่องจากอุบัติเหตุ  หรือภัยที่ระบุไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์
   
การประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง (Fidelity Guarantee Insurance)
  เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองในการชดเชยความเสียหายทางการเงินที่เกิดขึ้นแก่นายจ้างในกรณีลูกจ้างทุจริต หรือยักยอกทรัพย์สินต่างๆ ของนายจ้าง
   
การประกันอุบัติเหตุคุ้มครองสิทธิการเช่า (Lease Hold Insurance)
    เป็นการให้ความคุ้มครองโดยบริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัยในกรณีเกิดอัคคีภัย ฟ้าผ่า หรือภัยอื่นที่เอาประกันภัยไว้ต่อสถานที่เช่าซึ่งทำ
  ให้สถานที่เช่าได้รับความเสียหายจนใช้การไม่ได้มากกว่า ร้อยละห้าสิบ หรือถึงขนาดไม่สามารถจะใช้สถานที่เช่าประกอบกิจการใดๆ ได้อีกต่อไปตามกฎหมาย
  หรือเทศ บัญญัติว่าด้วยเรื่องนั้นๆ และสัญญาเช่าต้องสิ้นสุดลงเพราะเหตุดังกล่าว บริษัทฯ จะชดใช้ความเสียหายที่แท้ จริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินที่เอาประกันภัยไว้
   
การประกันอุบัติเหตุคุ้มครองเจ้าบ้าน (House Holder Insurance)
 
เป็นการให้ความคุ้มครองสำหรับความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินในอาคาร อันเนื่องมาจากอัคคีภัยฟ้าผ่า การระเบิด อากาศยาน หรือสิ่งที่หล่นจาก 
  อากาศยาน น้ำท่วม ทรัพย์สินในอาคารที่เอา ประกันภัย ถูกชนโดย พาหนะทางบก ม้า หรือปศุสัตว์ที่ไม่ได้เป็นของหรืออยู่ในความควบคุมของผู้เอาประกันภัย
  หรือสมาชิกใน ครอบครัว
การแตกหรือการไหลล้นของแท้งค์น้ำ อุปกรณ์ส่วนควบของแท้งค์น้ำ หรือท่อน้ำ ลมพายุ ไต้ฝุ่นแผ่น ดินไหว
การลักทรัพย์โดยบุคคลภายนอกที่มิใช้ผู้เอาประกันภัย หรือสมาชิกในครอบครัว ซึ่งได้เข้าไป หรือออกจาก อาคาร โดยการใช้กำลังอย่างรุนแรงและทำให้เกิด
  ความเสียหายที่เห็นได้อย่างชัดเจนต่ออาคารที่ เป็นสถานที่ตั้ง หรือเก็บทรัพย์สินเอาประกันภัย จากการใช้เครื่องมือ วัตถุระเบิด ไฟฟ้า เคมี หรือเกิด จากการชิง
  ทรัพย์ หรือ การปล้นทรัพย์ ภายในบริเวณอาคารรวมทั้งความสูญเสีย หรือเสียหายเนื่องมา จากความพยายามทำการดังกล่าว ทั้งนี้ ให้ความคุ้มครองตามจำนวน
  มูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินใน ขณะเกิดความสูญเสีย หรือเสียหาย และไม่เกิน จำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้
 
การประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Telephone All Risk Insurance) 
 
ให้ความคุ้มครองภัยซึ่งเกิดจากอัคคีภัย
การลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะ และไม่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะ การชิงทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ปล้นทรัพย์
  กรรโชกทรัพย์ รีดเอาทรัพย์
การกระทำให้ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อของผู้เอาประกันภัย
การเกิดอุบัติเหตุ เช่น รถชน รถคว่ำ ซึ่งทำให้ทรัพย์สินดังกล่าวได้รับความเสียหาย และสูญเสียตกหล่น (สำหรับความคุ้มครองเฉพาะ
  การตกหล่น Deductible 1,000 บาท/ครั้ง)
 
   
การประกันภัยอากาศยาน (Aviation Insurance)
    เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเสียหาย ที่เกิดขึ้นต่อตัวเครื่องบิน ที่เอาประกันภัย ที่มีสาเหตุจากอุบัติเหตุ รวมถึงความเสียหายที่มีต่อชีวิต ร่างกาย
  ของนักบิน พนักงานการบินขณะปฏิบัติหน้าที่ ผู้โดยสาร ตลอดจนความเสียหายที่มีต่อสินค้า และความรับผิดตามกฎหมายที่มีต่อบุคคลภายนอก
   
การประกันภัยความรับผิดของกรรมการ และเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท (Directors’ and Offices' Insurance)
    เป็นความคุ้มครองที่ให้แก่ กรรมการ และเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ในการประกันภัยชดใช้ความเสียหายที่อาจถูกเรียกร้องจากบุคคลภายนอก
  อันเนื่องมาจากการกระทำผิด หรือถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทำผิดนอกจาก นี้กรมธรรม์ยังให้ความคุ้มครองถึงค่าใช้จ่ายทางศาล รวมถึงค่าใช้จ่าย
  ในการดำเนินคดีของกรรมการ และเจ้า หน้าที่บริหารของบริษัทอีกด้วย
 
ซับบ์ สามัคคี ประกันภัย
- ประกันรถยนต์ปรเภท 1 Chubb SUV
- ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางในต่างประเทศ
- ประกันภัย Driver Safe
- ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางในประเทศ (บุคคล-กลุ่ม) Travel-Domestic and Inbound
- ประกันภัยรถยนต์
- ประกันภัยทรัพย์สินสำหรับบ้านอยู่อาศัย แผน Home Shield Lite
- ประกันเดินทางคุ้มครองในต่างประเทศ
- ประกันภัยการเดินทางกลุ่มรายปีสำหรับธุรกิจนำเที่ยว (TA มักคุเทศก์)
- ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA My Plus
- ประกันภัยรถยนต์
ดูทั้งหมด

สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *

Engine by MAKEWEBEASY