บริษัทประกัน
    เอไอจีประกันภัย
    แอลเอ็มจีประกันภัย
    อาคเนย์ประกันภัย
    เอฟพีจี ประกันภัย
    เอ็มเอสไอจีประกันภัย
    อลิอันซ์ ประกันภัย
    แอกซ่าประกันภัย
    เอซ อินชัวรันซ์
    ทิพย์ประกันภัย
    ซับบ์ สามัคคี ประกันภัย
    มิตรแท้ประกันภัย
    เมืองไทยประกันภัย
    ซมโปะ ประกันภัย
    ประกันคุ้มภัย
    กรุงเทพประกันภัย
    เจนเนอราลี่ประกันภัย
    คิงไว ประกันภัย
    โตเกียวมารีนประกันภัย
    ไทยศรีประกันภัย
    ไทยประกันภัย
    นำสินประกันภัย
    นวกิจประกันภัย
    เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
    ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
    แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ
    วิริยะประกันภัย
    เคเอสเค ประกันภัย
    สินทรัพย์ประกันภัย
    ไทยไพบูลย์ประกันภัย
    เอเชียประกันภัย
    เทเวศประกันภัย
    ธนะชาต ประกันภัย
    ประกันชีวิต
    ประกันแบบตลอดชีพ
    ประกันชีวิตแบบบำนาญ
    ประกันแบบสะสมทรัพย์
    ประกันแบบกำหนดระยะเวลา
    ประกันอุบัติเหตุ
    ประกันสุขภาพ
    ประกันโรคมะเร็ง
    ไมโครอินชัวรันส์
    ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
    ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ
    ประกันเดินทาง
    ประกันเดินทางในต่างประเทศ
    ประกันเดินทางในประเทศ
    ประกันเดินทางรายปี
    ประกันเดินทางสำหรับนักศึกษา
    ประกันเดินทางสำหรับทัวร์
    ประกันภัยดำน้ำลึก
    ประกันเดินทางสำหรับขอวีซ่า
    ประกันภัยความรับผิด
    ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
    ความรับผิดวิชาชีพแพทย์
    ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
    ความรับผิดวิชาชีพสปา
    ความรับผิดวิชาชีพบัญชี
    ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
    ความรับผิดของผู้บริหาร
    ความรับผิดวิชาชีพอื่นๆ
    ประกันภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยที่อยู่อาศัย
    ประกันภัยร้านค้า
    ประกันการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยคอนโดยมิเนียม
    ประกันภัยโรงงาน
    ประกันก่อสร้าง
    ประกันกลุ่มนักเรียน
    ประกันภัยรถยนต์
To Be Career With Us
Download
Training Free
To Be Agent  Insurance
MSIG Travel Easy
ประกันภัยโดรน
คั่น
ประกันอุบัติเหตุสมาชิกขายตรง
คั่น
Thai Sumsung Life
คั่น
Webboard
คั่น
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 26
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 680
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 3,734,629
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
19 ธันวาคม 2561
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30  31           
    ซับบ์ สามัคคี ประกันภัย
ประกันเดินทางคุ้มครองในต่างประเทศ
จำนวนผู้เข้าชม 2257 คน
 
  Chubb Tips คลิิ๊ก! ซื้อประกัน Online แบบง่ายๆ ด้วยตัวเอง 
 
ความคุ้มครอง และจำนวนเงิน/Coverage and Sum Insured แผนคอมฟรีเฮนซีฟ /
Comprehensive Plan
แผนเชงเก้น/
Schengen Plan
Standard Silver Gold Plitinum Schengen
Visa Plan
1.การชดเชยอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ ๋
    - การเสี่ยชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 3,000,000
    - การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง เนื่องจากอุบัติเหตุ 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 3,000,000
   - การตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 3,000,000
2.ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 2,500,000
3.การสูญหายของเอกสารการเดินทาง - 5,000 5,000 5,000 -
4.การเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ฉุกเฉินหรือเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา 2,000,000 3,000,000 4,000,000 4,000,000 3,000,000
5.ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา 2,000,000 3,000,000 4,000,000 4,000,000 3,000,000
6.การส่งตัวบุตรกลับประเทศไทย 50,000 150,000 200,000 200,000  ตั๋วเดินทางไป - กลับ ขั้นประหยัด
7.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักเพื่อไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัยที่โรงพยาบาลต่างประเทศ 50,000 150,000 200,000 200,000 ค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นจริง
8.ค่าโทรโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน 1,000 1,500 2,000 2,000 1,500
9.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศไทยในการร่วมงานศพกรณีการเสียชีวิตของคู่สมรส บุตรหรือบิดาของผู้เอาประกันภัย 50,000 150,000 200,000 200,000 -
10.การบอกเลิกการเดินทาง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง -
11.การบอกยกเลิกการเดินทาง - ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง -
12.การล่าช้าของเที่ยวบิน 1,000 /
6 ชม.

สูงสุดไม่
เกิน

40,000.- 
3,000 / 6ชม.
สูงสุดไม่เกิน
12,000.- 
3,000 /
6 ชม.

สูงสุดไม่เกิน
12,000.- 
4,000 /
6 ชม.

สูงสุดไม่
เกิน

16,000.- 
1,000 /
6 ชม.

สูงสุดไม่
เกิน

6,000.- 
13.การจี้เครื่องบิน - 5,000 /
24 hrs.

Max
50,000.- 
10,000 / 24 hrs.
Max
100,000.- 
-
14.การพลาดเที่ยวบินจากระบบการจัดจำหน่ายตั๋วของสายการบิน   2,000 /
6 ชม.

สูงสุดไม่
เกิน

10,000.- 
4,000 /
6 ชม.

สูงสุดไม่
เกิน

20,000.- 
 
15.การเดินทางล่าช้าจากการเปลี่ยนเส้นทางการบิน - 2,000 /
6 ชม.

สูงสุดไม่
เกิน

10,000.- 
4,000 /
6 ชม.

สูงสุดไม่
เกิน

20,000.- 
-
16.การพลาดเที่ยวบิน - 2,000 /
6 ชม.

สูงสุดไม่
เกิน

10,000.- 
4,000 /6ชม.
สูงสุดไม่
เกิน

20,000.- 
-
17.ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 1,000 /
6 ชม.
สูงสุดไม่
เกิน
4,000.- 
3,000 /
6 ชม.
สูงสุดไม่
เกิน
12,000.- 
5,000/
6ชม.
สูงสุดไม่
เกิน
20,000.-
 
18.การสูญเสียหรือความเสียหายของ กระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว - 5,000/ชิ้น/คู่/ชุด
สูงสุดไม่เกิน 40,000 บาท
-
19.การสูญหายของเงินสดส่วนตัวและเช็คเดินทาง - 5,000 5,000 5,000 -
20.การสูญหายของเอกสารเดินทาง - 5,000 5,000 5,000 -
21.ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 1,000,000 3.000.000 4,000,000 4,000,000 2,000,000
22.ความรับผิดต่อบัตรเครติด - 10,000 15,000 20,000 -
23.การสูญเสียหรือความเสียหายทรัพย์สินภายในบ้าน - 50,000 75,000 100,000 -
24.บริการช่วเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ครอบคลุม / Included
 
   ดาวโหลด ใบคำขอเอาประกัน  
 
ซับบ์ สามัคคี ประกันภัย
- ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางในประเทศ (บุคคล-กลุ่ม) Travel-Domestic and Inbound
- ประกันภัยรถยนต์
- ประกันภัยทรัพย์สินสำหรับบ้านอยู่อาศัย แผน Home Shield Lite
- ประกันเดินทางคุ้มครองในต่างประเทศ
- ประกันภัยการเดินทางกลุ่มรายปีสำหรับธุรกิจนำเที่ยว (TA มักคุเทศก์)
- ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA My Plus
- ประกันภัยรถยนต์
- ประกันภัยเบ็ตเตล็ดอื่นๆ
- ประกันสุขภาพส่วนบุคคล Health Sure Sure
- ประกันภัยวิศวกรรม
ดูทั้งหมด

สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *

Engine by MAKEWEBEASY