• ประกันเดินทาง
  • Group Assurance
  • Travel Insurance
  • ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
    บริษัทประกัน
    ประกันคุ้มภัย
    ทิพยประกันภัย
    วิริยะประกันภัย
    ไทยประกันภัย
    เจพี ประกันภัย
    เอไอจีประกันภัย
    ไอโออิ ประกันภัย
    เทเวศประกันภัย
    ไทยศรีประกันภัย
    แอกซ่าประกันภัย
    มิตรแท้ประกันภัย
    คิงไว ประกันภัย
    นำสินประกันภัย
    นวกิจประกันภัย
    เอเชียประกันภัย
    อาคเนย์ประกันภัย
    เอฟพีจี ประกันภัย
    กรุงเทพประกันภัย
    ซมโปะ ประกันภัย
    สินมั่นคงประกันภัย
    แอลเอ็มจีประกันภัย
    เมืองไทยประกันภัย
    ธนะชาต ประกันภัย
    สินทรัพย์ประกันภัย
    เจนเนอราลี่ประกันภัย
    เอ็มเอสไอจีประกันภัย
    ไทยวิวัฒน์ ประกันภัย
    ไทยไพบูลย์ประกันภัย
    เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
    โตเกียวมารีนประกันภัย
    ชับบ์ สามัคคี ประกันภัย
    กรุงไทยพานิชประกันภัย
    ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
    อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
    แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ
    ประกันชีวิต
    ประกันแบบตลอดชีพ
    ประกันชีวิตแบบบำนาญ
    ประกันแบบสะสมทรัพย์
    ประกันแบบกำหนดระยะเวลา
    ประกันอุบัติเหตุ
    ประกันสุขภาพ
    ประกันโรคมะเร็ง
    ไมโครอินชัวรันส์
    ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
    ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ
    ประกันเดินทาง
    ประกันเดินทางในต่างประเทศ
    ประกันเดินทางในประเทศ
    ประกันเดินทางรายปี
    ประกันเดินทางสำหรับนักศึกษา
    ประกันเดินทางสำหรับทัวร์
    ประกันภัยดำน้ำลึก
    ประกันเดินทางสำหรับขอวีซ่า
    ลองสเตย์ วีซ่า - Long Stay Visa
    ประกันภัยความรับผิด
    ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
    ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
    ความรับผิดวิชาชีพแพทย์
    ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
    ความรับผิดวิชาชีพสปา
    ความรับผิดวิชาชีพบัญชี
    ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
    ความรับผิดของผู้บริหาร
    ความรับผิดวิชาชีพอื่นๆ
    ประกันภัยเครื่องบิน
    ประกันภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยที่อยู่อาศัย
    ประกันภัยร้านค้า
    ประกันการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยคอนโดยมิเนียม
    ประกันภัยโรงงาน
    ประกันก่อสร้าง
    ประกันกลุ่มนักเรียน
    ประกันภัยรถยนต์
      พ.ร.บ.
      ประเภท 1
      ประเภท 2
      ประเภท 3
      ประเภท 2+
      ประเภท 3+
      ประกันภัย รถตู้
      ประกันภัย รถ Taxi
      ประกันภัย รถจักรยานยนต์
      ประกันภัย รถหัวลากหางพ่วง
      ประกันภัย รถขนวัตถุอัตราย
To Be Career With Us
Download
Training Free
To Be Agent  Insurance
MSIG Travel Easy
ประกันภัยโดรน
คั่น
ประกันอุบัติเหตุสมาชิกขายตรง
คั่น
Thai Sumsung Life
คั่น
Webboard
คั่น
DBD Registered
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 10
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 2,490
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 4,493,242
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
9 ธันวาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30  31         
             
    ชับบ์ สามัคคี ประกันภัย
ประกันเดินทางคุ้มครองในต่างประเทศ
จำนวนผู้เข้าชม 3603 คน
 
  Chubb Tips
 
ความคุ้มครอง และจำนวนเงิน/Coverage and Sum Insured แผนคอมฟรีเฮนซีฟ /
Comprehensive Plan
แผนเชงเก้น/
Schengen Plan
Standard Silver Gold Plitinum Schengen
Visa Plan
1.การชดเชยอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ ๋
    - การเสี่ยชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 3,000,000
    - การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง เนื่องจากอุบัติเหตุ 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 3,000,000
   - การตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 3,000,000
2.ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 2,500,000
3.การสูญหายของเอกสารการเดินทาง - 5,000 5,000 5,000 -
4.การเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ฉุกเฉินหรือเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา 2,000,000 3,000,000 4,000,000 4,000,000 3,000,000
5.ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา 2,000,000 3,000,000 4,000,000 4,000,000 3,000,000
6.การส่งตัวบุตรกลับประเทศไทย 50,000 150,000 200,000 200,000  ตั๋วเดินทางไป - กลับ ขั้นประหยัด
7.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักเพื่อไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัยที่โรงพยาบาลต่างประเทศ 50,000 150,000 200,000 200,000 ค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นจริง
8.ค่าโทรโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน 1,000 1,500 2,000 2,000 1,500
9.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศไทยในการร่วมงานศพกรณีการเสียชีวิตของคู่สมรส บุตรหรือบิดาของผู้เอาประกันภัย 50,000 150,000 200,000 200,000 -
10.การบอกเลิกการเดินทาง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง -
11.การบอกยกเลิกการเดินทาง - ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง -
12.การล่าช้าของเที่ยวบิน 1,000 /
6 ชม.

สูงสุดไม่
เกิน

40,000.- 
3,000 / 6ชม.
สูงสุดไม่เกิน
12,000.- 
3,000 /
6 ชม.

สูงสุดไม่เกิน
12,000.- 
4,000 /
6 ชม.

สูงสุดไม่
เกิน

16,000.- 
1,000 /
6 ชม.

สูงสุดไม่
เกิน

6,000.- 
13.การจี้เครื่องบิน - 5,000 /
24 hrs.

Max
50,000.- 
10,000 / 24 hrs.
Max
100,000.- 
-
14.การพลาดเที่ยวบินจากระบบการจัดจำหน่ายตั๋วของสายการบิน   2,000 /
6 ชม.

สูงสุดไม่
เกิน

10,000.- 
4,000 /
6 ชม.

สูงสุดไม่
เกิน

20,000.- 
 
15.การเดินทางล่าช้าจากการเปลี่ยนเส้นทางการบิน - 2,000 /
6 ชม.

สูงสุดไม่
เกิน

10,000.- 
4,000 /
6 ชม.

สูงสุดไม่
เกิน

20,000.- 
-
16.การพลาดเที่ยวบิน - 2,000 /
6 ชม.

สูงสุดไม่
เกิน

10,000.- 
4,000 /6ชม.
สูงสุดไม่
เกิน

20,000.- 
-
17.ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 1,000 /
6 ชม.
สูงสุดไม่
เกิน
4,000.- 
3,000 /
6 ชม.
สูงสุดไม่
เกิน
12,000.- 
5,000/
6ชม.
สูงสุดไม่
เกิน
20,000.-
 
18.การสูญเสียหรือความเสียหายของ กระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว - 5,000/ชิ้น/คู่/ชุด
สูงสุดไม่เกิน 40,000 บาท
-
19.การสูญหายของเงินสดส่วนตัวและเช็คเดินทาง - 5,000 5,000 5,000 -
20.การสูญหายของเอกสารเดินทาง - 5,000 5,000 5,000 -
21.ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 1,000,000 3.000.000 4,000,000 4,000,000 2,000,000
22.ความรับผิดต่อบัตรเครติด - 10,000 15,000 20,000 -
23.การสูญเสียหรือความเสียหายทรัพย์สินภายในบ้าน - 50,000 75,000 100,000 -
24.บริการช่วเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ครอบคลุม / Included
 

  ดาวน์โหลด ใบคำขอเอาประกัน  

ดาวน์โหลด โบรชัวร์

ติดต่อตัวแทน

ชับบ์ สามัคคี ประกันภัย
- ประกันรถยนต์ปรเภท 1 Chubb SUV
- ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางในต่างประเทศ
- ประกันภัย Driver Safe
- ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางในประเทศ (บุคคล-กลุ่ม) Travel-Domestic and Inbound
- ประกันภัยรถยนต์
- ประกันภัยทรัพย์สินสำหรับบ้านอยู่อาศัย แผน Home Shield Lite
- ประกันเดินทางคุ้มครองในต่างประเทศ
- ประกันภัยการเดินทางกลุ่มรายปีสำหรับธุรกิจนำเที่ยว (TA มักคุเทศก์)
- ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA My Plus
- ประกันภัยรถยนต์
ดูทั้งหมด

สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *

Engine by MAKEWEBEASY