• ประกันเดินทาง
  • Group Assurance
  • Travel Insurance
  • ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
    บริษัทประกัน
    ประกันคุ้มภัย
    ทิพยประกันภัย
    วิริยะประกันภัย
    ไทยประกันภัย
    เจพี ประกันภัย
    เอไอจีประกันภัย
    ไอโออิ ประกันภัย
    เทเวศประกันภัย
    ไทยศรีประกันภัย
    แอกซ่าประกันภัย
    มิตรแท้ประกันภัย
    คิงไว ประกันภัย
    นำสินประกันภัย
    นวกิจประกันภัย
    เอเชียประกันภัย
    อาคเนย์ประกันภัย
    เอฟพีจี ประกันภัย
    กรุงเทพประกันภัย
    ซมโปะ ประกันภัย
    สินมั่นคงประกันภัย
    แอลเอ็มจีประกันภัย
    เมืองไทยประกันภัย
    ธนะชาต ประกันภัย
    สินทรัพย์ประกันภัย
    เจนเนอราลี่ประกันภัย
    เอ็มเอสไอจีประกันภัย
    ไทยวิวัฒน์ ประกันภัย
    ไทยไพบูลย์ประกันภัย
    เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
    โตเกียวมารีนประกันภัย
    ชับบ์ สามัคคี ประกันภัย
    กรุงไทยพานิชประกันภัย
    ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
    อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
    แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ
    ประกันชีวิต
    ประกันแบบตลอดชีพ
    ประกันชีวิตแบบบำนาญ
    ประกันแบบสะสมทรัพย์
    ประกันแบบกำหนดระยะเวลา
    ประกันอุบัติเหตุ
    ประกันสุขภาพ
    ประกันโรคมะเร็ง
    ไมโครอินชัวรันส์
    ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
    ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ
    ประกันเดินทาง
    ประกันเดินทางในต่างประเทศ
    ประกันเดินทางในประเทศ
    ประกันเดินทางรายปี
    ประกันเดินทางสำหรับนักศึกษา
    ประกันเดินทางสำหรับทัวร์
    ประกันภัยดำน้ำลึก
    ประกันเดินทางสำหรับขอวีซ่า
    ลองสเตย์ วีซ่า - Long Stay Visa
    ประกันภัยความรับผิด
    ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
    ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
    ความรับผิดวิชาชีพแพทย์
    ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
    ความรับผิดวิชาชีพสปา
    ความรับผิดวิชาชีพบัญชี
    ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
    ความรับผิดของผู้บริหาร
    ความรับผิดวิชาชีพอื่นๆ
    ประกันภัยเครื่องบิน
    ประกันภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยที่อยู่อาศัย
    ประกันภัยร้านค้า
    ประกันการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยคอนโดยมิเนียม
    ประกันภัยโรงงาน
    ประกันก่อสร้าง
    ประกันกลุ่มนักเรียน
    ประกันภัยรถยนต์
      พ.ร.บ.
      ประเภท 1
      ประเภท 2
      ประเภท 3
      ประเภท 2+
      ประเภท 3+
      ประกันภัย รถตู้
      ประกันภัย รถ Taxi
      ประกันภัย รถจักรยานยนต์
      ประกันภัย รถหัวลากหางพ่วง
      ประกันภัย รถขนวัตถุอัตราย
To Be Career With Us
Download
Training Free
To Be Agent  Insurance
MSIG Travel Easy
ประกันภัยโดรน
คั่น
ประกันอุบัติเหตุสมาชิกขายตรง
คั่น
Thai Sumsung Life
คั่น
Webboard
คั่น
DBD Registered
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 10
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 2,609
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 4,493,361
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
9 ธันวาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30  31         
             
    เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย
ประกันเดินทางต่างประเทศ MSIG Easy Travel
จำนวนผู้เข้าชม 5463 คน
 แผนประกันเดินทางต่างประเทศ MSIG Easy Travel  เบี้ยประกันภัย Easy Travel โทร : 095 - 952 6514
 
ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
Easy 1 Easy 2 Easy 3 Easy Visa Plus Easy VISA
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรเนื่องจากอุบัติเหตุ
  ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 15 -75 ปี บริบูรณ์
ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 1 -14 ปี บริบูรณ์
ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 76 -80 ปี บริบูรณ์
5,000,000
1,500,000

1,000,000
4,000,000
1,500,000

1,000,000
3,000,000
1,500,000
1,000,000
2,000,000
1,500,000
750,000
1,500,000
1,500,000
750,000
2. ค่ารักษาพยาบาลระหว่างเดินทางในต่างประเทศจ่ายตามจริงสูสุด
  ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 15 -75 ปี บริบูรณ์
ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 1 -14 ปี บริบูรณ์
ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 76 -80 ปี บริบูรณ์
5,000,000
2,000,000

1,500,000
3,000,000
2,000,000

1,500,000
2,000,000
2,000,000
1,500,000
2,000,000
2,000,000
1,500,000
2,000,000
2,000,000
1,500,000
  2.1 ค่ารักษาพยาบาลสืบเนื่องจากต่างประเทศหลังจากกลับถึงประเทศไทย (ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่ารักษาพยาบาล) ตามจริงต่อครั้งสูงสุด
  ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 15 -75 ปี บริบูรณ์
ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 1 -14 ปี บริบูรณ์
ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 76 -80 ปี บริบูรณ์
250,000
100,000
75,000
1500,000
100,000
75,000
100,000
100,000
75,000
100,000
100,000
75,000
100,000
100,000
75,000
  2.2 ผลประโยชน์ชดเชยค่าเดินทางเพื่อรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกในต่างประเทศ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
3. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือเคลื่อนย้ายกลับสู่ประเทศไทย 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
4. การส่งศพกลับประเทศไทยจ่ายตามจริงสูงสุด 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,500,000 1,500,000
5. การยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทางจ่ายตามจริงสูงสุด 500,000 300,000 200,000 50,000 -
6. การลดจำนวนวันเดินทางจ่ายตามจริงสูงสุด 500,000 300,000 200,000 10,000 -
7. การล่าช้าของเที่ยวบิน จ่ายค่าสินไหมทดแทนสูงสุดกรณีใด กรณีหนึ่งดังนี้ 35,000 25,000 15,000 10,000 -
  จ่าย 20 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการล่าช้าต่อเนื่องทุกๆ 6 ชั่วโมง)
สำหรับกรณีที่ 7.1 และจ่าย 20 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการล่าช้าเกินกว่า
6 ชั่วโมงสำหรับกรณีที่ 7.2
7,000 5,000 3,000 2,000 -
8. ความสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สินส่วนตัว  และ/หรืออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟจ่ายตามจริงสูงสุด 60,000 40,000 30,000 15,000 -
9 การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
-จ่าย 20 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการล่าช้าต่อเนื่องทุกๆ 6 ชั่วโมง)
35,000
7,000
25,000
5,000
15,000
3,000
10,000
2,000
-
10. ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก 4,000,000 3,000,000 1,000,000 500,000 500,000
11. การเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล จ่ายตามจริงสูงสุด 250,000 150,000 70,000 - -
12. ผลประโยชน์เงินชดเชยระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย ขณะเดินทางไปต่างประเทศ สูงสุดไม่เกิน 30 วัน วันละ 3,000 2,500 1,000 - -
13. ความสูญเสีย หรือความเสียหายของเงินส่วนตัว  จ่ายตามจริงสูงสุด 6,000 4,000 2,000 10,000 5,000
14. ความสูญเสีย หรือความเสียหายของเอกสารการเดินทาง จ่ายตามจริงสูงสุด 30,000 20,000 -   -
15. การพลาดต่อเที่ยวบินสูงสุด
- จ่าย 20 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการล่าช้าต่อเนื่องทุกๆ 6 ชั่วโมง)
15,000
3,000
10,000
2,000
7,500
1,500
5,000
1,000
-
16. ผลประโยชน์ รางวัลพิเศษสำหรับ โฮล อิน วัน จ่ายตามจริงสูงสุด 20,000 10,000 - - -
17. ความเสียหายส่วนแรกสำหรับรถเช่า (จากภัยที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์รถยนต์) 25,000 20,000 15,000 - -
18. ความสูญเสีย หรือความเสียของคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จ่ายตามจริงสูงสุด 25,000 25,000 10,000 - -
19. การจี้ตั๋วเครื่องบิน 100,000 100,000 100,000 100,000 -
20. ผลประโยชน์ชดเชยค่าโทรศัพท์ฉุกเฉินจ่ายตามจริงสูงสุด 500 500 500 500 500
21. การขยายเวลาคุ้มครองโดยอัตโนมัติ จากสาเหตุที่กรมธรรม์ระบุไว้ (วัน) 5 5 5 5 5

เงื่อนไขการรับประกันภัย
ผู้เอาประกันภัยต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย
ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 1 - 75 ปี บริบูรณ์
กรณีผู้เอาประกันอายุ 1 - 14 ปีบริบูรณ์ ต้องมีผู้ปกครองซื้อแผนประกันภัยนี้ด้วย
แผนประกันภัยแบบรายปี สามารถซื้อได้เฉพาะผู้ที่มีอายุ 15 - 65 ปีบริบูรณ์ และเดินทางสูงสุด 120 วันต่อครั้ง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี
ผู้เอาประกันภัยต้องเดินทางจากประเทศไทยเท่านั้น
ผู้เอาประกันภัยจะต้องไม่มีอวัยวะส่วนใดส่นใดส่วนหนึ่งผิดปกติ พิการ บกพร่อง หรือทุพพลภาพ
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่เดินทางไปหรือเดินทางผ่าน หรือการเดินทางในประเทศต่อไปนี้
 - อัฟกานิสถาน  - อาเซอร์ไบจาน  - คิวบา  - อีรัก  - อิสราเอล
 - คีร์กีชสถาน  - เลบานอน  - ลิเบีย  - นิการากัว  - เกาหลีเหนือ
 - ปากีสถาน  - ปาเลสไตน์  - ทาจิกิสถาน  - เติร์กมินิสถาน  - อุซเบกิสถาน
 
หมายเหตุ : รายละเอียดของความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น จะระบุไว้ในกรมะรรม์ประกันภัย

แผนประกันภัยเหมาะสำหรับ
 
 ผู้ที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยว, การติดต่อธุรกิจ, การประชุม อบรม สัมมนา, ศึกษาต่อระยะสั้น เป็นต้น
สำหรับผู้ที่เดินทางบ่อยในแต่ละปี แนะนำให้ซื้อเป็นแบบรายปี

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ - แบบรายเที่ยว

ไม่ว่าคุณจะเดินทางไปต่างประเทศจะแบบเดี่ยว แบบกลุ่ม เพื่อท่องเที่ยว ติดต่อธุรกิจ หรือดูงาน ก็หมดกังวลเรื่องความคุ้มครองที่มากกว่า
การเจ็บป่วย กับประกันเดินทางต่างประเทศแบบรายเที่ยว
เบี้ยเริ่มต้นเพียง 190 บาท รับความคุ้มครอง 1.5 ล้านบาท
ยื่นวีซ่าไม่ผ่านคืนเงิน 100%

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ - แบบรายปี

คุ้มกว่า! สำหรับผู้ที่เดินทางบ่อยๆ กับประกันภัยเดินทางต่างประเทศ - แบบรายปี ที่ให้ความคุ้มครองเต็มรูปแบบ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเดินทางต่อปี และสามารถเดินทางสูงสุด 120 วัน/ครั้ง
เบี้ยทั้งปีเริ่มต้นเพียง 3,750 บาท
ทุกแผนสามารถใช้ยื่นวีซ่าได้
เงื่อนไขการรับประกันภัย / คุณสมบัติผู้สมัคร 
ผู้เดินทางต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย
ผู้เดินทางต้องเริ่มเดินทางจากประเทศไทยเท่านั้น
ผู้เดินทางต้อง มีอายุ 1-75 ปีบริบูรณ์ (สำหรับรายเที่ยว)
ผู้เดินทางต้อง มีอายุ 15-65 ปีบริบูรณ์ (สำหรับซื้อรายปี)
ผู้เดินทางจะต้องไม่มีอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดผิดปกติ พิการ บกพร่อง หรือทุพพลภาพ
ผู้เดินทางจะต้องเดินทางด้วยสายการบินพาณิชย์หรือ สายการบิน เท่านั้น
 
*สำหรับการซื้อรายปี คุ้มครองการเดินทางสูงสุด 120 วันต่อครั้ง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี
 
เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย
- ประกันภัย ประเภท 3 (New Package)
- ประกันภัยรถยนต์ 2+ 3+ SAFE GUARD
- ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 ULTRA SAVE
- ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 สำหรับรถกลุ่ม 5
- ประกันภัยประเภท 1 สำหรับรถ SUV และ ISUZU ตามรุ่นที่กำหนด
- ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3 Happy D
- ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 Executive Van
- ประกันภัยรถยนต์ Msig
- ประกันอุบัติเหตุสำหรับเด็ก MSIG-PA เบา เบา
- ประกันเดินทางรายปีสำหรับธุรกิจนำเที่ยว และมัคคเทศก์
ดูทั้งหมด

สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *

Engine by MAKEWEBEASY