บริษัทประกัน
    เอไอจีประกันภัย
    แอลเอ็มจีประกันภัย
    อาคเนย์ประกันภัย
    เอฟพีจี ประกันภัย
    เอ็มเอสไอจีประกันภัย
    อลิอันซ์ ประกันภัย
    แอกซ่าประกันภัย
    เอซ อินชัวรันซ์
    ทิพย์ประกันภัย
    ซับบ์ สามัคคี ประกันภัย
    มิตรแท้ประกันภัย
    เมืองไทยประกันภัย
    ซมโปะ ประกันภัย
    ประกันคุ้มภัย
    กรุงเทพประกันภัย
    เจนเนอราลี่ประกันภัย
    คิงไว ประกันภัย
    โตเกียวมารีนประกันภัย
    ไทยศรีประกันภัย
    ไทยประกันภัย
    นำสินประกันภัย
    นวกิจประกันภัย
    เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
    ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
    แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ
    วิริยะประกันภัย
    เคเอสเค ประกันภัย
    สินทรัพย์ประกันภัย
    ไทยไพบูลย์ประกันภัย
    เอเชียประกันภัย
    เทเวศประกันภัย
    ธนะชาต ประกันภัย
    ประกันชีวิต
    ประกันแบบตลอดชีพ
    ประกันชีวิตแบบบำนาญ
    ประกันแบบสะสมทรัพย์
    ประกันแบบกำหนดระยะเวลา
    ประกันอุบัติเหตุ
    ประกันสุขภาพ
    ประกันโรคมะเร็ง
    ไมโครอินชัวรันส์
    ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
    ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ
    ประกันเดินทาง
    ประกันเดินทางในต่างประเทศ
    ประกันเดินทางในประเทศ
    ประกันเดินทางรายปี
    ประกันเดินทางสำหรับนักศึกษา
    ประกันเดินทางสำหรับทัวร์
    ประกันภัยดำน้ำลึก
    ประกันเดินทางสำหรับขอวีซ่า
    ประกันภัยความรับผิด
    ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
    ความรับผิดวิชาชีพแพทย์
    ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
    ความรับผิดวิชาชีพสปา
    ความรับผิดวิชาชีพบัญชี
    ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
    ความรับผิดของผู้บริหาร
    ความรับผิดวิชาชีพอื่นๆ
    ประกันภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยที่อยู่อาศัย
    ประกันภัยร้านค้า
    ประกันการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยคอนโดยมิเนียม
    ประกันภัยโรงงาน
    ประกันก่อสร้าง
    ประกันกลุ่มนักเรียน
    ประกันภัยรถยนต์
To Be Career With Us
Download
Training Free
To Be Agent  Insurance
MSIG Travel Easy
ประกันภัยโดรน
คั่น
ประกันอุบัติเหตุสมาชิกขายตรง
คั่น
Thai Sumsung Life
คั่น
Webboard
คั่น
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 15
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 236
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 3,848,312
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
18 กุมภาพันธ์ 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28     
             
    ประกันเดินทางธุรกิจท่องเที่ยว
ประกันเดินทางรายปีสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ - AIG
จำนวนผู้เข้าชม 5994 คน
แผนประกันอุบัติเหตุการเดินทางรายปี สำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ - AIG

Travel Guard Open Policy for Inbound-Outbound-Domestic Travel Agency​

 

คุ้มครองอุบัติเหตุตลอด  24  ชั่วโมง  โดยไม่จำกัดระยะเวลาการคุ้มครอง

  
♦ INBOUND TOURISTS คุ้มครองตั้งแต่มาถึงเมืองไทย จนกระทั่งเดินทางออกนอกอาณาเขประเทศไทย
  ♦ OUTBOUND TOURISTS คุ้มครองตั้งแต่เวลาที่ออกนอกอาณาเขตประเทศไทย จนกระทั่งเดินทางเข้ามาถึงอาณาเขตประเทศไทย
 ♦
  DOMESTIC TOURISTS คุ้มครองตั้งแต่ออกเดินทาง และสิ้นสุดการคุ้มครองเมื่อสิ้นสุดการเดินทางตามตารางท่องเที่ยวที่จัดไว้แต่ละเที่ยว


 

เงื่อนไข
  • จำนวนนักท่องเที่ยวขั้นต่ำ  500  คน / ปี  (เหมาจ่ายรายปี)
  • ไม่จำกัดระยะเวลาคุ้มครองในแต่ละเที่ยวการเดินทาง  และจะต้องอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่บริษัททัวร์ตามตารางการเดินทาง
  • กำหนดอายุผู้เอาประกันภัยตั้งแต่  1  เดือนขึ้นไป
  • อายุ 1เดือน ถึง 15 ปี และอายุเกินกว่า  70  ปีขึ้นไปจะได้รับผลประโยชน์ชดเชย 50% ของผลประโยชน์ชดเชยสูงสุดที่ระบุไว้ในกรมธรรม
  • ความคุ้มครองและผลประโยชน์
  • จำกัดความรับผิดชอบต่อการสูญเสียจากอุบัติเหตุแต่ละครั้ง สำหรับค่าชดเชยต่างๆตามกรมะรรม์รวมกันสูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาท 
 
ตารางผลประโยชน์ และความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง / Coverage แผน 1
Plan 1
แผน 2
Plan 2
แผน 3
Plan 3
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
Personal Accident-Loss of Life,Dismemberment,Loss of Sight or total Permanent Disabillity
1,000,000 2,000,000 3,000,000
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ Medical Expenses Each Accident 500,000 500,000 500,000
บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง Travel Guard Asia Pacific - Emergency Call 24 Hrs. รวมอยู่ด้วย รวมอยู่ด้วย รวมอยู่ด้วย

ความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับแผนกิจกรรมดำน้ำ เท่านั้น / Additional Cover for Scuba Diving option only
4.ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายในทางการแพทย์ฉุกเฉิน Emergency Medical Evacuation 200,000 200,000  
 
เบี้ยประกันภัย (สำหรับกิจกรรมเสี่ยงภัย)
ราคาเบี้ยประกันภัยต่อท่าน
Premium per Person
เบี้ยประกันภัยต่อคนต่อเที่ยว (บาท)
Premium per Trip per Person (Baht)
แผน / Plan 1 แผน / Plan 2 แผน / Plan 3
75.- 88.- 100.-
 
 
 
หมายเหตุ
 
อัตราเบี้ยประกันภัยข้างต้นยังไม่รวมอากรแสตมป์ (0.4%) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (0.7%)
ขยายความคุ้มครองพิเศษสำหรับสมาชิก
  • ให้ความคุ้มครองผลกระทบอันเนื่องมาจากการก่อการร้าย Act of Terrorism ที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ถือกรมธรรม์
  • ให้ความคุ้มครองอบัติเหตุจากการเล่นสกีและการดำน้ำ Snorking ที่อยู่ในรายการท่องเที่ยว ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ถือกรมธรรม์
ข้อยกเว้น : การประกันดังกล่าวจะไม่คุ้มครองในกรณีที่
♦ เกิดความเจ็บป่วยทางร่างกายเช่น การติดต่อของเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส อาการไส้เลื่อน ไส้ติ่ง
♦ เกิดความเจ็บป่วยทางร่างกายเนื่องจาก การทำร้ายร่างกายตนเองโดยเจตนา การฆ่าตัวตาย ภัยสงคราม การกระทำอาชญากรรม การทะเลาะ
   วิวาท การจราจลหรือการนัดหยุดงาน ขณะที่ผู้เอาประกันภัยอยู่ภายใต้อำนาจของสุราหรือยาเสพติด ขณะที่ผู้เอาประกันล่าสัตว์ในป่า ขณะที่ผู้
    เอาประกันแข่งกีฬาทุกชนิด ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์ การคลอดบุตร การแท้งบุตร
♦ ความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย ญาติ หรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย การมีกรรมสิทธิ์ การครอบครอง การใช้ยานพาหนะทาง
    อากาศ และทางน้ำทุกชนิด ความรับผิดทางการค้าหรือวิชาชีพของผู้เอาประกัน การกระทำขณะที่ผู้เอาประกันอยู่ภายใต้อำนาจของสุรา
    หรือยาเสพติดทุกชนิด การกระทำที่เกี่ยวข้องกับผู้เอาประกันซึ่งกระทำโดยจงใจมุ่งร้ายหรือผิดกฏหมาย
♦ การก่อการร้าย Act of Terrorism อันเนื่องมาจากอาวุธชีวภาพ อาวุธเคมีหรืออาวุธนิวเคลียร์
 
ใบสมัครประกันการเดินทางสำหรับบริษัททัวส์ 

 ชำระเบี้ยประกันตามรายการบัญชีธนาคาร  
บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง : (662) 649 1346 
Travel Guard เป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกรายหนึ่งที่ให้บริการช่วยเหลือในสภาวะฉุกเฉินและมอบบริการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทาง ศูนย์ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินของเราทำงานตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีแพทย์พยาบาลผู้เชี่ยวชาญที่สามารถพูดได้หลายภาษา / มีความรอบรู้หลากหลายวัฒนธรรม และ มีทีมทำงานที่ให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพเป็นจำนวนมากคอยให้บริการ เรามีหน่วยงานที่คอยให้ความช่วยเหลือด้านการรักษาความปลอดภัยการเดินทาง, การให้บริการข้อมูลในพื้นที่ และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังที่รักษาพยาบาลใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้บริการด้านการแพทย์ของเราในสภาวะฉุกเฉินครบถ้วนสมบูรณ์
ด้านการแพทย์

• ให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ในสภาวะฉุกเฉิน
• ให้คำปรึกษาทางการแพทย์ในสภาวะฉุกเฉิน เป็นรายบุคคลกับแพทย์หรือพยาบาลของเรา
• จัดหาวิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่เหมาะสมเพื่อส่งผู้ป่วยไปสถานพยาบาล
• ส่งอัฐิกลับภูมิลำเนาเดิม                                                                                 
ด้านการเดินทาง

•  สำรองตั๋วโดยสารใหม่ / หาที่พักให้ใหม่
•  เบิกเงินสดฉุกเฉิน
•  ออกเอกสารทดแทนให้ใหม่

 
ด้านการรักษาความปลอดภัย

• บริการเตือนภัยขณะเดินทาง
• บริการให้คำแนะนำเพื่อเตือนภัยเกี่ยวกับการเดินทาง
• บริการเคลื่อนย้ายลูกค้าออกจากพื้นที่เสี่ยงภัย

 
ด้านการให้บริการข้อมูลในพื้นที่

ให้บริการต่างๆ ที่หลากหลายเพื่อความสะดวกสบายเช่น การแนะนำหรือจองภัตตาคาร การออกรอบเล่นกอล์ฟเส้นทางไปยังสถานทื่ที่น่าสนใจ และรายงานอากาศล่าสุด 


เอเชีย-แปซิฟิก  : กัวลาลัมเปอร์, มาเลเซีย

ยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา : ชอร์แฮม, อังกฤษ, สหราชอาณาจักร

ลาตินอเมริกา  : บัวโนส ไอเรส

อเมริกาเหนือ   : อาร์เจนตินา ยูสตัน, เท็กซัส, สหรัฐฯ สตีเวนส์ พอยต์, วิสคอนซิน, สหรัฐฯ โตรอนโต, แคนาดา
 
 
 
ประกันเดินทางธุรกิจท่องเที่ยว
- ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ - CHUBB
- ประกันเดินทางรายปีสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ - AIG
- ประกันเดินทางรายปีสำหรับบริษัททัวร์ 200 คน ขึ้นไป - LMG Insurance
ดูทั้งหมด

สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *

Engine by MAKEWEBEASY