บริษัทประกัน
    ประกันคุ้มภัย
    ทิพย์ประกันภัย
    วิริยะประกันภัย
    ไทยประกันภัย
    เอไอจีประกันภัย
    เทเวศประกันภัย
    ไทยศรีประกันภัย
    แอกซ่าประกันภัย
    มิตรแท้ประกันภัย
    คิงไว ประกันภัย
    นำสินประกันภัย
    นวกิจประกันภัย
    เอเชียประกันภัย
    อาคเนย์ประกันภัย
    เอฟพีจี ประกันภัย
    กรุงเทพประกันภัย
    ซมโปะ ประกันภัย
    สินมั่นคงประกันภัย
    แอลเอ็มจีประกันภัย
    เมืองไทยประกันภัย
    ธนะชาต ประกันภัย
    สินทรัพย์ประกันภัย
    เจนเนอราลี่ประกันภัย
    เอ็มเอสไอจีประกันภัย
    ไทยไพบูลย์ประกันภัย
    เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
    โตเกียวมารีนประกันภัย
    ซับบ์ สามัคคี ประกันภัย
    กรุงไทยพานิชประกันภัย
    ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
    อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
    แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ
    ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
    ประกันชีวิต
    ประกันแบบตลอดชีพ
    ประกันชีวิตแบบบำนาญ
    ประกันแบบสะสมทรัพย์
    ประกันแบบกำหนดระยะเวลา
    ประกันอุบัติเหตุ
    ประกันสุขภาพ
    ประกันโรคมะเร็ง
    ไมโครอินชัวรันส์
    ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
    ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ
    ประกันเดินทาง
    ประกันเดินทางในต่างประเทศ
    ประกันเดินทางในประเทศ
    ประกันเดินทางรายปี
    ประกันเดินทางสำหรับนักศึกษา
    ประกันเดินทางสำหรับทัวร์
    ประกันภัยดำน้ำลึก
    ประกันเดินทางสำหรับขอวีซ่า
    ประกันภัยความรับผิด
    ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
    ความรับผิดวิชาชีพแพทย์
    ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
    ความรับผิดวิชาชีพสปา
    ความรับผิดวิชาชีพบัญชี
    ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
    ความรับผิดของผู้บริหาร
    ความรับผิดวิชาชีพอื่นๆ
    ประกันภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยที่อยู่อาศัย
    ประกันภัยร้านค้า
    ประกันการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยคอนโดยมิเนียม
    ประกันภัยโรงงาน
    ประกันก่อสร้าง
    ประกันกลุ่มนักเรียน
    ประกันภัยรถยนต์
      พ.ร.บ.
      ประเภท 1
      ประเภท 2
      ประเภท 3
      ประเภท 2+
      ประเภท 3+
To Be Career With Us
Download
Training Free
To Be Agent  Insurance
MSIG Travel Easy
ประกันภัยโดรน
คั่น
ประกันอุบัติเหตุสมาชิกขายตรง
คั่น
Thai Sumsung Life
คั่น
Webboard
คั่น
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 18
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 1,259
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 4,032,009
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
25 พฤษภาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
    ประกันอุบัติเหตุผูสูงอายุ
[ +zoom ]
ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงานสำหรับบริษัทหรือองค์กรที่มีพนักงาน
Print
(จำนวนผู้เข้าชม 6740)
ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงานสำหรับบริษัทหรือองค์กรที่มีพนักงาน
   ความคุ้มครอง
      ประกันชีวิต
     ​  ประกันอุบัติเหตุ
     ​  ประกันสุขภาพ ผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD)
  การพิจารณารับประกัน
    ​ เป็นพนักงานที่ทำงานเต็มเวลา อายุ 15 - 60 ปี และมีสุขภาพสมบูรณ์
    ​ จำนวนพนักงานตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป (จำนวนพนักงานเข้าร่วมต้องไม่น้อยกว่า 75 % ของจำนวนพนักงานทั้งหมด)

 
  เอกสารประกอบการการทำประกัน
    
 ใบคำขอเอาประกันภัย (สำหรับนายจ้าง)
      ใบผู้รับประโยชน์ (สำหรับพนักงาน)
      รายละเอียดพนักงานที่ทำประกัน
     
 หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล

 
 ตารางผลประโยชน์ และอัตราเบี้ยประกันภัย
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
  ประกันชีวิต : จ่ายเงินทดอทนกรณีเสียชีวิต
                     (ทั้งในกรณีเจ็บป่วย อุบัติเหตุการถูกลอบทำร้าย)
50000 100000 200000 300000
 ประกันอุบัติเหตุ : จ่ายเงินทดแทนอีกจำนวนหนึ่ง ในกรณีอุบัติเหตุ 50000 100000 200000 300000
 ประกันสุขภาพ : ชดเชยค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย หรือประสบอุบัติเหตุ ( IPD)
 ก. ค่าห้อง และค่าอาหาร / วัน (สูงสุด 31 วัน )
      ค่าห้อง ไอ.ซี.ยู / วัน (สูงสุด 7 วัน )
500
1000
600
1200
800
1600
1000
2000
 ข.ค่าใช้จ่ายทั่วไป
     ค่ารถพยาบาล (รวมอยูในข้อ ข.)
8000
500
10000
600
12000
800
15000
1000
 ค.ค่าห้องผ่าตัด (จ่ายตามตาราง) 10000 12000 15000 20000
 ง.ค่าดูแลโดยแพทย์ / วัน (สูงสุด 31 วัน) 250 300 350 400
 จ.ค่าปรึกษาแพทย์พิเศษ (แยกผลประโยชน์จากข้อ ข. หรือข้อ ค.) 1000 1200 1500 2000
 ฉ.ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกเฉพาะประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ภายใน 72 ชั่วโมง) 2000 2400 3000 4000
 ประกันสุขภาพ : ชดเชยค่ารักษาพยาบาลกรณีการรักษาแบบผู้ป่วยนอก ( OPD)
  การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก ต่อครั้ง (วันละ 1 ครั้ง ปีละไม่เกิน 31 ครั้ง) 300 400 500 600
 
 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ประกันภัยความรับผิดต่อวิชาชีพแพทย์
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ PA Happy 45 Plus
ประกันภัยชดเชยผลประโยชน์จากอุบัติเหตุการใช้รถยนต์ Motor Top Up
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Happy


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Engine by MAKEWEBEASY