• ประกันเดินทาง
  • Group Assurance
  • Travel Insurance
  • ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
    บริษัทประกัน
    ประกันคุ้มภัย
    ทิพยประกันภัย
    วิริยะประกันภัย
    ไทยประกันภัย
    เจพี ประกันภัย
    เอไอจีประกันภัย
    ไอโออิ ประกันภัย
    เทเวศประกันภัย
    ไทยศรีประกันภัย
    แอกซ่าประกันภัย
    มิตรแท้ประกันภัย
    คิงไว ประกันภัย
    นำสินประกันภัย
    นวกิจประกันภัย
    เอเชียประกันภัย
    อาคเนย์ประกันภัย
    เอฟพีจี ประกันภัย
    กรุงเทพประกันภัย
    ซมโปะ ประกันภัย
    สินมั่นคงประกันภัย
    แอลเอ็มจีประกันภัย
    เมืองไทยประกันภัย
    ธนะชาต ประกันภัย
    สินทรัพย์ประกันภัย
    เจนเนอราลี่ประกันภัย
    เอ็มเอสไอจีประกันภัย
    ไทยวิวัฒน์ ประกันภัย
    ไทยไพบูลย์ประกันภัย
    เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
    โตเกียวมารีนประกันภัย
    ชับบ์ สามัคคี ประกันภัย
    กรุงไทยพานิชประกันภัย
    ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
    อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
    แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ
    ประกันชีวิต
    ประกันแบบตลอดชีพ
    ประกันชีวิตแบบบำนาญ
    ประกันแบบสะสมทรัพย์
    ประกันแบบกำหนดระยะเวลา
    ประกันอุบัติเหตุ
    ประกันสุขภาพ
    ประกันโรคมะเร็ง
    ไมโครอินชัวรันส์
    ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
    ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ
    ประกันเดินทาง
    ประกันเดินทางในต่างประเทศ
    ประกันเดินทางในประเทศ
    ประกันเดินทางรายปี
    ประกันเดินทางสำหรับนักศึกษา
    ประกันเดินทางสำหรับทัวร์
    ประกันภัยดำน้ำลึก
    ประกันเดินทางสำหรับขอวีซ่า
    ลองสเตย์ วีซ่า - Long Stay Visa
    ประกันภัยความรับผิด
    ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
    ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
    ความรับผิดวิชาชีพแพทย์
    ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
    ความรับผิดวิชาชีพสปา
    ความรับผิดวิชาชีพบัญชี
    ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
    ความรับผิดของผู้บริหาร
    ความรับผิดวิชาชีพอื่นๆ
    ประกันภัยเครื่องบิน
    ประกันภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยที่อยู่อาศัย
    ประกันภัยร้านค้า
    ประกันการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยคอนโดยมิเนียม
    ประกันภัยโรงงาน
    ประกันก่อสร้าง
    ประกันกลุ่มนักเรียน
    ประกันภัยรถยนต์
      พ.ร.บ.
      ประเภท 1
      ประเภท 2
      ประเภท 3
      ประเภท 2+
      ประเภท 3+
      ประกันภัย รถตู้
      ประกันภัย รถ Taxi
      ประกันภัย รถจักรยานยนต์
      ประกันภัย รถหัวลากหางพ่วง
      ประกันภัย รถขนวัตถุอัตราย
To Be Career With Us
Download
Training Free
To Be Agent  Insurance
MSIG Travel Easy
ประกันภัยโดรน
คั่น
ประกันอุบัติเหตุสมาชิกขายตรง
คั่น
Thai Sumsung Life
คั่น
Webboard
คั่น
DBD Registered
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 8
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 61
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 4,604,630
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
27 มกราคม 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
    ประกันภัยขนส่ง
ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง
จำนวนผู้เข้าชม 2336 คน
 

ลักษณะทั่วไป ( General Information)
  - เป็นกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อของที่ผู้ขนส่งรับขน ( Liability Insurance)
  - หากผู้ส่งไม่ต้องรับผิด กรมธรรม์ก็ไม่ต้องรับผิด
  - ไม่นำเอาหลักการเฉลี่ยภัย ( Average) มาใช้
  - ชดใช้ไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
 
ความคุ้มครอง (Risks Covered) 
คุ้มครองความรับผิดตามกฏหมายของผู้เอาประกันภัยจากความสูญหายหรือความเสียของผู้เอาประกันรับขน ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่ง ตั้งแต่เมื่อได้บรรทุก
ขึ้นไปยังยานพาหนะขนส่ง (ความคุ้มครองเฉพาะยานพาหนะขนส่ง ที่ "ระบุทะเบียนเท่านั้น") จนกระทั่งส่งมอบของ รวมทั้งความสูญหายหรือความเสียหายของ
ของที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการขนส่งขึ้นไปยังยานพาหนะขนส่ง และการขนถ่ายออกจากยานพาหนะขนส่ง (Loadind & Unloading) ซึ่งกระทำโดยผู้
เอาประกันภัย หรือตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย
 
การระบุยานพาหนะขนส่งในตารางกรมธรรม์
 
- รถหัวลาก (ที่ไม่สามารถบรรทุกเองได้) ให้ระบุเฉพาะทะเบียนรถหัวลาก
- รถบรรทุก ให้ระบุทะเบียนรถบรรทุกและรถพ่วง หากระบุอย่างใดอย่างหนึ่งจะคุ้มครองเฉพาะส่วนที่ขนส่งโดยยานพาหนะที่ระบุทะเบียน
   
ข้อยกเว้น ( Exclusions)
 
-   เหตุสุดวิสัย หรือสภาพแห่งของนั่นเอง หรือความรับผิดของผู้ขนส่ง หรือผู้รับตราส่ง
  - การรั่วไหล หรือการสึกหรอตามปกติ การที่น้ำหนักหรือปริมาณสูญหายตามธรรมชาติของของที่รับขนส่ง
 
สาเหตุจากฝ่ายเจ้าสินค้า
สาเหตุจากยานพาหนะขนส่ง
สาเหตุจากคนขับ
สาเหตุจากผู้เอาประกันภัย
สาเหตุจากบุคคลอื่น
สาเหตุมาจาก หรือสืบเนื่องจาก
 
ระยะเวลาเอาประกันภัย (Period of Insurance)
 
- เริ่มต้น และสิ้นสุด ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ในตารางกรมะรรม์ประกันภัย  หรือ
- จำนวนค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทได้ชดใช้ไปหรือที่บริษัทได้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะชดใช้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้
  หรือทั้งสองจำนวนรวมกันมีจำนวน เต็มจำนวนจำกัดความรับผิดรวม ตามกรมธรรม์ธรรม์ประกันภัยนี้แล้ว
  ทั้งนี้แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ใดจะถึงกำหนดก่อน กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิ้นผลบังคับ
 
ข้อมูลเบีื้องต้นที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณา
 
1. รายละเอียดสินค้าที่เอาประกันภัย รวมบรรจุภัณฑ์
2. จำนวนเงินจำกัดความรับผิดสำหรับค่าสินไหมทดแทน
   - จำนวนเงินจำกัดความรับผิดต่อการเรียกร้อง หรือต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
   - จำนวนเงินจำกัดความรับผิด ต่อหนึ่งยานพาหนะ
   - จำนวนเงินจำกัดความรับผิด ต่อกรมธรรม์ ต่อปี
3. จำนวนเที่ยวการขนส่งต่อเดือน และต่อปี
4. ประเภทยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง และจำนวนคัน
5. ประวัติการเรียกร้องความเสียหาย 4 ปี ย้อนหลัง
 6. ใบคำขอเอาประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง (Carrier's Liability Insurance )
ประกันภัยขนส่ง
- ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง
- ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งในประเทศ
- ประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
ดูทั้งหมด

สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *

Engine by MAKEWEBEASY