• ประกันเดินทาง
  • Group Assurance
  • Travel Insurance
  • ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
    บริษัทประกัน
    ประกันคุ้มภัย
    ทิพยประกันภัย
    วิริยะประกันภัย
    ไทยประกันภัย
    เจพี ประกันภัย
    เอไอจีประกันภัย
    ไอโออิ ประกันภัย
    เทเวศประกันภัย
    ไทยศรีประกันภัย
    แอกซ่าประกันภัย
    มิตรแท้ประกันภัย
    คิงไว ประกันภัย
    นำสินประกันภัย
    นวกิจประกันภัย
    เอเชียประกันภัย
    อาคเนย์ประกันภัย
    เอฟพีจี ประกันภัย
    กรุงเทพประกันภัย
    ซมโปะ ประกันภัย
    สินมั่นคงประกันภัย
    แอลเอ็มจีประกันภัย
    เมืองไทยประกันภัย
    ธนะชาต ประกันภัย
    สินทรัพย์ประกันภัย
    เจนเนอราลี่ประกันภัย
    เอ็มเอสไอจีประกันภัย
    ไทยวิวัฒน์ ประกันภัย
    ไทยไพบูลย์ประกันภัย
    เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
    โตเกียวมารีนประกันภัย
    ชับบ์ สามัคคี ประกันภัย
    กรุงไทยพานิชประกันภัย
    ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
    อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
    แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ
    ประกันชีวิต
    ประกันแบบตลอดชีพ
    ประกันชีวิตแบบบำนาญ
    ประกันแบบสะสมทรัพย์
    ประกันแบบกำหนดระยะเวลา
    ประกันอุบัติเหตุ
    ประกันสุขภาพ
    ประกันโรคมะเร็ง
    ไมโครอินชัวรันส์
    ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
    ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ
    ประกันเดินทาง
    ประกันเดินทางในต่างประเทศ
    ประกันเดินทางในประเทศ
    ประกันเดินทางรายปี
    ประกันเดินทางสำหรับนักศึกษา
    ประกันเดินทางสำหรับทัวร์
    ประกันภัยดำน้ำลึก
    ประกันเดินทางสำหรับขอวีซ่า
    ลองสเตย์ วีซ่า - Long Stay Visa
    ประกันภัยความรับผิด
    ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
    ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
    ความรับผิดวิชาชีพแพทย์
    ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
    ความรับผิดวิชาชีพสปา
    ความรับผิดวิชาชีพบัญชี
    ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
    ความรับผิดของผู้บริหาร
    ความรับผิดวิชาชีพอื่นๆ
    ประกันภัยเครื่องบิน
    ประกันภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยที่อยู่อาศัย
    ประกันภัยร้านค้า
    ประกันการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยคอนโดยมิเนียม
    ประกันภัยโรงงาน
    ประกันก่อสร้าง
    ประกันกลุ่มนักเรียน
    ประกันภัยรถยนต์
      พ.ร.บ.
      ประเภท 1
      ประเภท 2
      ประเภท 3
      ประเภท 2+
      ประเภท 3+
      ประกันภัย รถตู้
      ประกันภัย รถ Taxi
      ประกันภัย รถจักรยานยนต์
      ประกันภัย รถหัวลากหางพ่วง
      ประกันภัย รถขนวัตถุอัตราย
To Be Career With Us
Download
Training Free
To Be Agent  Insurance
MSIG Travel Easy
ประกันภัยโดรน
คั่น
ประกันอุบัติเหตุสมาชิกขายตรง
คั่น
Thai Sumsung Life
คั่น
Webboard
คั่น
DBD Registered
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 9
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 126
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 4,604,695
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
27 มกราคม 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
    ประกันอุบัติเหตุผู้สูงอายุ
ประกันอุบัติเหตุผู้สุงอายุ PA Happy 45 Plus
จำนวนผู้เข้าชม 12688 คน

ดาวน์โหลดใบคำขอเอาประกันภัย PA Happy 45 Plus

ดาวน์โหลตารางความคุ้มครอง PA Happy 45 Plus

 

รายละเอียดความคุ้มครอง

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

แผน 5

เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ 300,000 500,000 700,000 900,000 1,200,000
เสียชีวิตเนื่องจากการถูกฆาตกรรม หรือถูกรอบทำร้ายร่างกาย หรือขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 150,000 250,000 350,000 450,000 600,000
สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ 600,000 1,000,000 1,400,000 1,800,000 2,400,000
สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย
หรือการขับขี่รถโดยสารรถจักรยานยนต์
300,000 500,000 700,000 900,000 1,200,000
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ กรณีเป็นผู้ป่วยใน (PD )
  - คุ้มครองสูงสุดต่อปีกรมธรรม์ 100,000 100,000 200,000 200,000 300,000
  - คุ้มครองสูงสุดต่ออบัติเหตุ ต่อครั้ง 50,000 50,000 100,000 100,000 150,000
  - ค่าห้องผู้ป่วยปกติ* (สูงสุดวันไม่เกินวันละ) 2,000 2,000 4,000 4,000 6,000
  - ค่าห้องผู้ป่วยหนัก* ICU (สูงสุดวันไม่เกินวันละ) 4,000 4,000 8,000 8,000 12,000
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ กรณีผู้ป่วยนอก (OPD) ไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน และ 30 ครั้งต่อปี 2,500 2,500 5,000 5,000 7,500
ค่ารถเข็นผู้ป่วย (Wheel Chair) 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
เบี้ยประกันภัยรวมอากร / คน / ปี
อายุ 45 - 70 ปี 4,400 5,200 7,500 8,300 11,000
อายุ 71 - 75 ปี 5,600 6,500 9,300 10,200 13,400
อายุ 76 - 80 ปี (เฉพาะต่ออายุกรมธรรม์) 6,000 7,000 9,900 10,900 14,300
อายุ 81 - 85 ปี (เฉพาะต่ออายุกรมธรรม์) 7,100 8100 11,300 12,400 16,100
อายุ 86 - 90 ปี (เฉพาะต่ออายุกรมธรรม์) 7,900 9100 12,400 13,600 17,600
อายุ 91 - 95 ปี (เฉพาะต่ออายุกรมธรรม์) 8,700 10,000 13,500 14,800 19,000
อายุ 96 - 100 ปี (เฉพาะต่ออายุกรมธรรม์) 9,600 10,900 14,700 16,000 20,500
 
เงื่อนไขความคุ้มครอง
  ** ค่าห้องผู้ป่วยรวมกันสูงสุดไม่เกิน 30 วันต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และเป็นส่วนหนึ่งของทุนประกันภัยค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ
 
กรณีผู้ป่วยใน (IPD)
 
เงื่อนไขการรับประกันภัย
- ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุ 45 - 75 ปี และสามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้ถึงอายุครบ 100 ปี
- อาชีพที่ไม่สามารถทำประกันภัยได้ คือ พนักงานรับส่งเอกสาร ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ทหารและตำรวจที่ยังรับราชการอยู่ และผู้ที่มีลักษณะงาน
  เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง
- การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
   
หมายเหตุ
- เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรแสตมป์แล้ว
- ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 

ติดต่อเราโทร : 095 - 952 6514 

ประกันอุบัติเหตุผู้สูงอายุ
- ประกันเดินทางต่างประเทศสำหรับผู้สูงอายุ
- ประกันอุบัติเหตุผู้สุงอายุ PA Happy 45 Plus
ดูทั้งหมด

สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *

Engine by MAKEWEBEASY